Posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

Optimum grupa je društvo ovlašteno je od strane Hrvatske narodne banke za stambeno potrošačko kreditiranje sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK).

Postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita:

Podnošenje zahtjeva za kredit:

Zahtjev za kredit klijent podnosi u poslovnici Banke. Uz zahtjev za kredit klijent prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita. Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a koja nije starija od 12 mjeseci. Procjenu nekretnine klijent može dogovoriti izvan Banke ili u Banci . Procjenu u Banci obavljaju tvtke kćeri Banke sukladno cjeniku koji se nalazi na njihovim web stranicama.

Obrada kreditnog zahtjeva:

Nakon prikupljene dokumentacije Banka pristupa obradi kreditnog zahtjeva. Tijekom obrade zahtjeva Banka može upotrijebiti podatke o klijentu s kojima sama raspolaže i podatke koje je dao klijent.

Ukoliko Banka ne može obaviti procjenu kreditne sposobnosti ili utvrditi prihvatljivost instrumenata osiguranja temeljem dostavljene dokumentacije, može zatražiti od klijenta dodatnu dokumentaciju. Ukoliko klijent ne želi pružiti informacije ili dokumentaciju potrebnu za procjenu i odobrenje kredita Banka će odbiti zahtjev za sklapanje ugovora o kreditu.

Nakon obrade kreditnog zahtjeva Banka donosi odluku o odobrenju ili neodobrenju kredita. Ukoliko Banka donese negativnu odluku u najkaćem roku obavještava klijenta i Optimum grupu d.o.o. o negativnoj odluci.

Izrada ugovorne dokumentacije:

Nakon odobrenja kredita Banka o tome obavještava klijenta i Optimum grupu d.o.o. te priprema ugovornu dokumentaciju ( ugovor o kreditu, suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica i dr. ) . Ukoliko su dogovoreni dodatni instrumenti osiguranja ( npr. police i sl. ), isti se prikupljaju prije izrade ugovorne dokumentacije.

Upoznavanje klijenta sa troškovima kredita, ESIS obrascem i načinom podnošenja pritužbe:

Klijent prije zaključivanja ugovora o kreditu prolazi sa kreditnim posrednikom ( Optimum grupom d.o.o.) ESIS obrazac ( iznos odobrenog kredita, trajanje kredita, kamatna stopa NKS i EKS, anuitet / rata kredita, ukupan povrat kredita, instrumente osiguranja, mogućnost prijevremne otplate kredita, dodatne obaveze i troškovi kredita, ostala prava potrošača...), informacije potrošaču o kreditnom posredniku ( s kojim bankama kreditni posrednik ima ugovor, da li kreditni posrednik pruža savjetodavne usluge, na koji način klijent može podnijeti prigovor... )

Zaključivanje ugovora o kreditu:

Ugovor o kreditu se ovjerava/solemnizira kod javnog bilježnika zajedno sa zadužnicom i suglasnosti o zapljeni primanja uz nazočnost založnog dužnika, te eventualnih sudužnika i jamaca.

Zasnivanje založnog prava na nekretnini ( ukoliko se radi o kreditu uz zasnivanje založnog prava):

Prijedlog za uknjižbu založnog prava u korist Banke, zajedno s primjerkom solemniziranog ugovora o kreditu klijent dostavlja nadležnom općinskom sudu, zemljišno-knjižnom odjelu radi uknjižbe založnog prava; po uknjižbi založnog prava, a prije isplate kredita potrebno je dostaviti Banci izvadak iz zemljišnih knjiga sa upisanim zalogom u korist Banke te Rješenje kojim se dozvoljava upis zaloga u korist Banke.

Korištenje kredita:

Nakon što klijent dostavi ovjerene/solemnizirane primjerke ugovora o kreditu , te dostavi sve instrumente osiguranja kredita Banka na temelju dokumentacije za korištenje kredita izrađuje nalog koji klijent potpisuje te se pristupa isplati kredita. Klijent može ugovoriti s Bankom trajni nalog ili nalog za plaćanje kojim klijent ovlašćuje Banku da mjesečne obroke po kreditu naplaćuje s njegovih transakcijskih računa u Banci.

Opće informacije sukladno ZSPK:

– Kreditni posrednik nije vezan za jednu, nego više kreditnih institucija i to: Privredna banka Zagreb d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Erste & Steiermarkische bank d.d.
– Kreditni posrednik ne pruža savjetodavne usluge u smislu ZSPK
– Kreditni posrednik NE naplaćuje naknadu za kreditno posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju. (Naknada za uslugu kreditnog posredovanja iznosi 0,00 EUR uvećano za PDV. )
– Potrošač može podnijeti pisani prigovor osobno na adresu Kreditnog posrednika, na e-mail marko.peric@optimum-grupa.hr, putem pošte na adresu: Optimum grupa d.o.o., Odvojak Lukoranske ulice 33, 10000 Zagreb kao kreditnog posrednika ili slanjem e-maila na adresu poslovnih banaka.
Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornom tijelu, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj, odnosno pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-cetru-za-mirenje
– Klijent je dužan od kreditnog posrednika dobiti Opće informacije o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu, kao i Europski standardizirani informativni obarazac (ESIS obrazac) potreban za usporedbu ugovora o stambenim potrošačkim kreditima dostupnim na tržištu.

Zaštita potrošača

Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta je dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.